loader

Holckenhavn Slot

Godset

En perle på Fyn

Se mere

SKOV MED BIODIVERSITETSFORMÅL

Til Holckenhavn Gods hører ca. 900 ha jord, som ligger samlet omkring slottet og langs Storebælts kyst. Ca. 380 ha er skov med varierende trætyper, dog hovedsageligt hjemmehørende træarter. Skovene på Holckenhavn er underlagt fredskovspligt.

I forbindelse med ordningen om tilskud til Bæredygtig skovdrift (Skov med biodiversitet) er der givet tilskud til ekstensiv drift af løvtræsbevoksninger i Kajbjergskoven, som er hovedskoven til Holckenhavn.

Formålet med tilskuddet er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter, der er tilknyttet skov, bl.a. ved hjælp af naturlig foryngelse, begrænset jordbearbejdning og bevarelse af dødt ved og træer med hulheder. 

Kontakt vedrørende skovvæsen kan rettes til Dennis Holck.

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

UDLEJNINGSBOLIGER

Holckenhavn Gods udlejer en række boliger, som alle ligger tæt på naturen på godsets område umiddelbart syd for Nyborg.

Vi har samlet 16 lejemål.

For spørgsmål vedr. lejemål kan Dennis Holck kontaktes.

LANDBRUG

Landbruget på Holckenhavn Gods er forpagtet ud.

Landbrugsarealet udgør ca. 450 ha. og drives økologisk uden dyrehold og med reduceret kvælstof.

Kontakt vedrørende landbrug kan rettes til forpagterne Jens & Simon Jørgensen.

 

JAGT

Der drives jagt på Holckenhavn jorder. Jagtvæsenet opererer under den nye biotopplan og har derfor udlagt store arealer til vildtet.

Kontakt vedrørende jagtvæsen kan rettes til skytte Kjeld Fisker.